Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     242/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi adókról szóló 32/2008. (XII.12.) sz. rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

                                                   

1./   A Képviselő-testület a 2010-es adóév tekintetében nem tartja indokoltnak a helyi adókról szóló 32/2008. (XII.12.) sz. rendelet módosítását

 

2./   A Képviselő-testület a törvényi változásokról szóló tájékoztató alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelet felülvizsgálatát a 2010. évi munkatervben a ismét vegye fel a decemberi ülés napirendi pontjai közé.

 

Határidő:        azonnali és a 2./ pont tekintetében 2010. január 31.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző