Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

242/2010. /XII.09./ számú határozat

 

 

1)      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Gomba Bénye Községek Önkormányzatainak Ivóvíztársulása Társulási Megállapodását a határozat 1. sz. melléklete szerinti szövegezéssel.

2)      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja.

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző