Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 4-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 242/2015. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Pest megye önálló régióvá alakításának kezdeményezésére vonatkozó tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

 

1)      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS2 régióvá válását.

 

2)      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa Pest Megye Önkormányzatát.

 

Határidő:        2015. november 20.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző