Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     243/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

                                                   

1./   A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2009. évről szóló beszámolóját elfogadja.

 

2./   A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a 2009-ben végzett munkájukért, és felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat tolmácsolja az apparátus dolgozói felé.

 

Határidő:        2009. december 15.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző