Vissza

 

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     243/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

                                                                                                                                                 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Németh Zoltán és Németh Zoltánné 2217 Gomba, Rákóczi u. 24. szám alatti lakosok részéről meghatalmazott dr. Pozsonyi Anikó ügyvéd által az ebtenyészet működési engedély iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezést és az alábbi döntést hozta:

 

 

1)      A Képviselő-testület Németh Zoltán és Németh Zoltánné 2217 Gomba, Rákóczi u. 24. szám alatti lakosok részéről meghatalmazott dr. Pozsonyi Anikó ügyvéd által benyújtott fellebbezést elutasítja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről alakszerű határozatban dr. Pozsonyi Anikó ügyvédet értesítse.

 

 

Határidő:        értelemszerűen 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző