Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 4-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 243/2015. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a bűnmegelőzési pályázaton való részvételre vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1)      A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága által kiírt pályázati felhívás alapján 10 millió Ft összegű pályázati költségvetéssel.

 

2)      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bűnmegelőzési pályázathoz kapcsolódóan együttműködési megállapodást írjon alá a Gombai Polgárőr Egyesülettel, a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával, a Gólyafészek Óvodával, valamint a Gombai Őszirósza Nyugdíjas Klub Egyesülettel.

 

3)      A Képviselő-testület a bűnmegelőzési pályázatban biztosítandó 500 ezer forintos önerőt az óvodai sportudvar kialakítására rendelkezésre álló előirányzat terhére biztosítja azzal, hogy a sportudvar kialakítására a módosítás nélküli előirányzatot a 2016. évi költségvetésben eredeti előirányzatként kell visszatervezni.

 

4)      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.

           

Határidő:    értelemszerűen

Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző