Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     244/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szennyvízcsatorna beruházási hitel visszafizetéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

                                                          

1./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szennyvízcsatorna-beruházáshoz felvett hitel visszafizetésére vonatkozó technikai lejárathosszabbítás szerződését az önkormányzat képviseletében aláírja.

 

Határidő:        2009. december 31.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző