Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

244/2010. /XII.09./ számú határozat

 

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gomba-Bénye Községek Önkormányzatainak Ivóvíztársulása gazdálkodási feladatainak ellátására vonatkozó megállapodás tervezetét a határozat melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyja.

2.    A Képviselő-testület felhatalmazza Lehota Vilmos polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében eljárva a megállapodást aláírja.

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző