Vissza

 

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     244/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alakuló Gomba-Bénye Gazda Egyesület székhelyhasználatra irányuló kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az alakuló Gomba-Bénye Gazda Egyesület székhelyként az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Községháza címét, a 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. számot jelölje meg.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőket tájékoztassa.

 

                        Határidő:        2012. november 28.

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző