Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2010. december 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 15-én megtartott rendkívüli ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

245/2010. /XII. 15./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzata megtárgyalta a KMRFT-TEUT-172/2009. regisztrációs szám alatt Gomba Község É-Ny-i belterületi úthálózatának felújítására elnyert támogatás felhasználására vonatkozó tájékoztatót és a fel nem használt támogatási összegről történő lemondás tárgyában az alábbi határozatot hozta:

 

 

1./        A képviselő-testület a 163/2010. (IX.23.) sz. határozatát módosítva a KMRFT-TEUT-172/2009. regisztrációs szám alatt nyilvántartott támogatási döntéssel Gomba Község Önkormányzata részére a Gomba Község É-Ny-i belterületi úthálózatának felújítására elnyert 18.689.715,- Ft-os támogatás összegéből az önkormányzat által kezdeményezett támogatási szerződés módosításának jóváhagyását követően rögzített 39.493.897,- Ft-os fejlesztési összköltség re tekintettel a támogatás - szerződésben rögzített 47,32 %-os aránya alapján - fel nem használt összegéről, azaz 86.396,- Ft-ról lemond.

 

2./        A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a támogatót haladéktalanul értesítse.

 

Határidő:        azonnali

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző