Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     245/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az alakuló Gomba-Bénye Gazda Egyesület részére a településnév használatához való hozzájárulás megadására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az alakuló Gomba-Bénye Gazda Egyesület elnevezésében a Gomba településnevet használja. Ennek megfelelően Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a megalakuló egyesület bejegyzett és nyilvántartott elnevezése Gomba-Bénye Gazda Egyesület legyen.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérelmezőket az 1. pontban foglaltakról jelen határozat egy példányának megküldésével értesítse.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző