Vissza

KIVONAT

 a képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott  alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 245/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a házi segítségnyújtás ellátására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy önkormányzati kötelező feladatként a házi segítségnyújtást, mint szociális alapellátást az önkormányzat a Monori Gondozási Központ közreműködésével, Monor Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés alapján lássa el.

 

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Gomba Község Önkormányzatának képviseletében eljárva Monor Város Önkormányzatával a házi segítségnyújtásra vonatkozóan feladat-ellátási szerződést írjon alá.

  

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző