Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 17-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 245/2015. (XI. 17.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a "Gomba és Bénye Községek ivóvízminőség javítása - körvezeték építés" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésre vonatkozó – a Bírálóbizottság 2/2015. számú határozata szerinti – javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület érvényesnek nyilvánítja a TZ-Thermobau Kft. ajánlattevő ajánlatát.

 

2.      A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja.

 

3.      A Képviselő-testület a "Gomba és Bénye Községek ivóvízminőség javítása - körvezeték építés" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a TZ-Thermobau Kft-t (2217 Gomba, Fáy András u. 49.) hirdeti ki.

 

4.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével a közbeszerzésekről szóló törvény szabályai szerint aláírja.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző