Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     246/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Solti János mendei lakos ingatlan felajánlását tartalmazó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület Solti János mendei  lakosnak a gombai 1207 hrsz-ú, 1/30-ad  arányban tulajdonát képező ingatlan ellenérték nélküli felajánlását - amennyiben megerősítésre kerül az önkormányzat részére történő felajánlás - elfogadja.

2.      A Képviselő-testület az ingatlan ellenérték nélküli felajánlásáért köszönetét fejezi ki Solti János részére, s felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a felajánlót tájékoztassa.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges szerződéseket aláírja.

4.      A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonos-változásához kapcsolódó költségeket vállalja, annak fedezetét a 2010. évi költségvetésben biztosítja.

 

Határidő: a 2. pont tekintetében 2010. január 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző