Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 22-én megtartott rendkívüli ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

246/2010. /XII.22./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 242/2010. (XII.09.) sz. határozat felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gomba-Bénye Községek Önkormányzatainak Ivóvíztársulása Társulási Megállapodásának jóváhagyása tárgyában hozott 242/2010.(XII.09.) sz. határozatát módosítja és a társulási megállapodást a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti szövegezéssel hagyja jóvá.

  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja.

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

A KEOP-1.3.0
„ivóvízminőség javítása konstrukció
/a továbbiakban KEOP program/ megvalósítására létrehozott

 

Gomba-bénye községek

Önkormányzatainak

 ivóvíz Társulása

Társulási Megállapodása

 

 

 

 


 

 A Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16-18. §-ai alapján, Gomba-Bénye községek ivóvízminőség javítása érdekében, a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet (MeHVM rendelet) 11.§ (2) bekezdés e) pontjában előírtakra figyelemmel Gomba Község Önkormányzatának és Bénye Község Önkormányzatának képviselő-testületei, mint alapító Társulás tagjai (együttesen és a továbbiakban: Társulás tagjai) Gomba-Bénye Községek Önkormányzatainak Ivóvíz Társulása néven önálló jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit.

 

PREAMBULUM

 

Ezen társulási megállapodás megkötésénél Társulás tagjai, elsősorban az Európai Unió szervei által elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP projekt megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a KEOP-1.3.0 ivóvízminőség javítása konstrukcióhoz készült pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., a Ttv., az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény továbbiakban Vgtv. és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit veszik figyelembe.

A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulást szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, a Társulás tagjai települési önkormányzati kötelező feladatának, az ivóvízellátásnak a hatékonyabb, célszerűbb megoldására.

A Társulás tagjai jelen társulási megállapodás létrehozása előtt 2010. július 28-án konzorciumi együttműködési megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) kötöttek jelen Társulási Megállapodás céljaként rögzített céllal azonos célmeghatározással. Társulás tagjai célja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez a KEOP-1.3.0. kódszámú „ívóvízminőség javítása” címen benyújtott pályázat célkitűzéseit és vállalásait együttműködve valósítsák meg.

A Társulás tagjai rögzítik, hogy Gomba Község Önkormányzata gesztorönkormányzatként 2010. július 29-én pályázatot nyújtott be a KEOP-1-3-0 kódszámú pályázati kiírásra, melyet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága a KEOP-7.1.3.0/09-2010-0020 pályázati azonosítószámon regisztrált.

 

A Társulás célja a KEOP - 1.3.0 kódszámú pályázat keretében, az „Ivóvízminőség-javítása” című pályázatban meghatározott pályázati cél (a projekt) közös együttműködéssel történő megvalósítása. A társulás tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet a projekt-adatlapban meghatározott módon közösen megvalósítják.

 

A Társulás tagjai megállapítják, hogy jelen társulási megállapodás (továbbiakban: Társulási Megállapodás) a 2010. július 28-án aláírt Megállapodás céljaival azonos célokat rögzít, létrehozását a projekt megvalósítása teszi szükségessé.

Jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg a Megállapodás megszűnik, helyébe visszamenőleges hatállyal e Társulási megállapodás lép.

 

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

 

A Társulás neve: Gomba-Bénye Községek Önkormányzatainak Ivóvíz Társulása

A Társulás rövidített neve: Gomba-Bénye Ivóvíz Társulás

Székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

A társulás tagjainak neve és székhelye:         Gomba Község Önkormányzata

2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

képviselője: Lehota Vilmos polgármester

Bénye Község Önkormányzat

2216 Bénye, Fő út 74.

képviselője: Racskó Károly polgármester

Működési területe: a társult települések közigazgatási területe

 

A Társulás alapítói: A társult önkormányzatok képviselő-testületei

 

Gesztor: Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)

Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Pest megyei Közigazgatási Hivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.)

 

A Társulás létrehozásáról rendelkező határozat megnevezése, kelte, száma:

Gomba Község Önkormányzata        246/2010. (XII.22.) sz. határozat

Bénye Község Önkormányzata         135/2010. (XII.22.) sz. határozat

 

 

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA

 

A Társulás határozatlan időre, de legalább, a KEOP program beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő öt éves fenntartási időszakra jött létre. A pályázat esetleges sikertelensége esetére a felek kikötik, hogy a pályázat második sikertelen benyújtását követő 3 hónapon belül a Társulás megszűnik.

 

 

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

 

A Társulás a Ttv. 8-14. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jön létre,  jogi személyiséggel nem rendelkezik.

A Társulás szellemi, fizikai támogató, ezen belül különösen a Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Gomba Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el, jelen társulási megállapodásban, az Ámr-ben, továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben – továbbiakban Áhsz. - foglaltak, és az Ámr. 16.§ (4) bekezdése szerinti megállapodás szerint.

A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP projekt közös kedvezményezettjeinek (MeHVM rendelet 11. § (2) bek. e) pont) megbízásából, a projekt lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el.

 

 

IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

 

A Társulás tagjai a Ttv. 20. § (3) bekezdésére figyelemmel, az Ötv 9. § (3) bekezdésében, illetve 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazással élve - az Ötv. 18. § (1) bekezdése szerinti Szervezeti és Működési Szabályzataik szükség szerinti módosításával-, az Ötv. 8. §-ban, illetve a Vgtv-ben meghatározott kötelezően ellátandó vízgazdálkodási közszolgáltatási feladatok közül a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és hatáskört:

az ivóvízellátás feladatkörből:           a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása - ivóvízminőség javítása Gomba és Bénye településeken

A Társulás tagjai a gesztor, Gomba Község Önkormányzat képviselő-testületére ruházzák át a pályázatíró szervezet kiválasztását, majd sikeres pályázat esetén a projekt megvalósításához szükséges hatósági engedély kiadásához nélkülözhetetlen műszaki tervek elkészítőjének kiválasztását.

A Társulás tagjai továbbá Gomba Község Önkormányzat képviselő-testületére ruházzák át a kötelezően ellátandó alábbi feladatok készítőinek kiválasztását:

- projekt és pénzügyi menedzsment feladatok ellátása;

- közbeszerzési eljárások lefolytatása;

- a nyilvánosság biztosítása;

- könyvvizsgálat;

- jogi szakértés;

- egyéb adatgyűjtés, szakértés.

Gomba Község Önkormányzata a fentiekben részletezett feladatokat a Kbt. és a közbeszerzésekre vonatkozó saját szabályzata szerint végzi.

 

A KEOP projekt keretében megvalósuló beruházás üzemeltetését a társulás tagjai az általuk a pályázat sikeressége esetén alapított és 100 %-os tulajdonukban lévő gazdasági társaságra kívánják bízni, melynek működéséhez szükséges feltételekről a projekt támogatására vonatkozó döntést követően jelen Társulási megállapodás módosításával rendelkeznek.

A Társulás tagjai a projekttel kapcsolatos mindennemű előkészítő feladat elvégzésével Gomba Község Önkormányzatát bízzák meg.

A Társulás az alaptevékenységén kívül kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során ellátja a projektgazdai feladatokat.

 

 

 

 

V. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA

 

A Társulás pénzeszközeit Gomba Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mindenkori bankszámla vezető intézeténél nyitott, pénzforgalmi számlához kapcsolódó, elkülönített alszámlán vezeti. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.

Hitelintézet megnevezése: Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet

Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számlaszáma: 65800069-10610019

A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ámr., a Számv.tv., továbbá az Áhsz. előírásai alkalmazandók.

 

A Társulás működésének költségvetési forrása:

 

A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből biztosítják Gomba Község Önkormányzatán keresztül. Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Társulás tagjait terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőzően, a költségvetési koncepció elkészítéséig, de legkésőbb tárgy év január 15. napjáig dönt.

 

A Társulás tagjai által a Társulásba bevitt vagyontárgyak:

 

A Társulás tagjai a társulás működésének technikai feltételei biztosítása érdekében vagyontárgyakat nem bocsátanak a Társulás rendelkezésére. A működéshez szükséges technikai feltételeket Gomba Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala bocsátja a Társulás rendelkezésére 2011. június 30-ig. Ezt követő időszakra vonatkozóan a fentebb részletezett feltételek biztosításáról a Társulási Tanács a 2011. május 31-ig meghozott döntésével gondoskodik. 

 

A KEOP projekt keretében megvalósuló vagyon és annak tulajdonjoga:

 

A KEOP projekt keretében, a Társulás tagjai az alábbi létesítmények megvalósítását, és eszközök beszerzését tervezik:

-       vízművek,

-       kutak,

-       kútbekötő vezetékek,

-       ellátó-hálózat,

-       jelenlegi közmű-üzemeltetőtől működtetésre visszavett vagyon.

 

Társulás tagjai vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KEOP projekttel érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt céljainak megfelelő rendezettségét.

A KEOP projekt keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő fent felsorolt vagyontárgyak a beruházási szakasz lezárultával a Társulás Tagjainak közös tulajdonába a 2010. január 1-én népesség-nyilvántartási adatbázisban rögzített lakosságszám arányában kerülnek.

A településekre irányadó lakosságszám összesen 4.256 fő (100 %), melyből Gombán 3.022 fő (70,97 %) , Bényén 1.236 fő (29,03 %).

Gomba Község Önkormányzatát a keletkező közös vagyonból megillető eszmei tulajdoni hányada 70,97 %, míg  Bénye Község Önkormányzatát a keletkező közös vagyonból megillető eszmei tulajdoni hányada 29,03 %

A Társulás tagjai felhatalmazása alapján, a Társulás tagjai, mint tulajdonközösség nevében a Társulás jogosult a közös tulajdonú vagyontömeg hasznosítására, üzemeltetésére történő átadásra, a Társulás működésének időtartama alatt.

A beruházás elszámolására és hasznosítására, és a közös tulajdon megszüntetésére a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A Társulás ennek megfelelően köteles az adóhatóságnál a tulajdonközösség tényét és Társulás közös képviselői jogállását az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény – a továbbiakban Áfa tv. – 5.§ (2) bekezdése szerint az adóhatóságnak bejelenteni.

 

A KEOP projekt megvalósításának és működtetésének finanszírozási forrásai:

 

A beruházás finanszírozása

 

Társulás tagjai rögzítik, hogy a KEOP projekt megvalósításához az alábbi saját forrást biztosítják, amelyek összesen a projekt teljes előirányzott költségének 10 %-át képezik, az alábbi megoszlásban:

 

 

 

A szervezet neve

A hozzájárulás formája és mértéke

Részesedés a társulás saját forrás hozzájárulásából (%)

1.

Gomba Község

Gomba Község Önkormányzata

EU Önerő Alapra történő pályázat benyújtása és saját költségvetési forrás összesen 23.963.649,- Ft összeggel

70,97

2.

Bénye Község

Bénye Község Önkormányzata

EU Önerő Alapra történő pályázat benyújtása és saját költségvetési forrás összesen 9.802.237.- Ft

összeggel

29,03

 

Összesen:

33.765.886,- Ft

100

 

A projekt működtetésének finanszírozása

 

Társulás tagjai rögzítik, hogy a KEOP projekt működtetésének forrását a Társulás jelen megállapodás IV. fejezete szerinti közszolgáltatásokból származó bevétel biztosítja, a KEOP projekt CBA-jában meghatározott díjtételek és a projektből származó kalkulált jövedelem szerint. A közszolgáltatási tevékenységből származó jövedelem, a projekt fenntartható működtetése mellett, fedezet kell biztosítson a KEOP projekt során megvalósuló víziközművek felújítására, újrapótlására, rekonstrukciójára is, a projekt CBA-jában meghatározott ütemterv szerint.

 

Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.  törvényben  (Ártörvény) meghatározott, helyi rendeletalkotási jogkörükben eljárva, a közüzemi ivóvízszolgáltatás közszolgáltatás legmagasabb árát, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartása mellett, egységes elvek,  és díjkalkulációs séma alapján úgy határozzák meg, hogy az maradéktalanul biztosítsa a közszolgáltató által működtetett víziközmű-rendszer szakszerű és magas színvonalú működtetéséhez, karbantartásához, újrapótlásához és az indokolt mértékű fejlesztéséhez szükséges források fedezetét.

Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházások ütemében az önerő forrását a Társulási Tanács elnökének felhívása alapján az ott szabott határidőben a Társulás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében foglalt határidőre az esedékes önerő rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a Társulás székhelye szerinti önkormányzat a tag önkormányzat költségvetési elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Társulás székhelye szerinti Önkormányzat megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy Társulás tagjai a saját forrás teljes összegének megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a Társulás tagjai kötelesek a Társulásnak átadni.

Felek megállapodnak abban, hogy ha a Székhely Önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.

Társulás tagjai tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelen Társulási megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesíti, az esetben a kötelezett késedelembe esik. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. Megfelelő rendelkezései szerint köteles a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti.

 

 

VI. ÜZEMELTETÉS

 

Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektnek a pályázatban leírtak szerinti üzemeltetésére.

 

Az üzemeltetés érdekében a közművet üzemeltető közszolgáltatóval üzemeltetési szerződést kötnek, mely üzemeltetési szerződés a Társulás tagjai és a közszolgáltató által történő aláírást követően a Társulási Megállapodás mellékleteként kezelendő.

 

 

VII. ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

 

Jelen társulási megállapodás aláírásával a Társulás tagjai, mint önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően, ezen megállapodás keretei között az alábbiak szerint működnek együtt:

 

Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös tekintettel a
jelen megállapodás IV-VI. fejezeteiben rögzített, Társulás tagjait terhelő kötelezettségek
teljesítésére.

 

Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében
kölcsönösen együttműködnek egymással.

 

Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva, a jelen megállapodásban foglalt elveket betartják, a továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban.

 

Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodás felmondására csak a jelen megállapodás XII. fejezetében meghatározottak szerint van lehetőség. Társulás tagjai elfogadják, hogy esetleges felmondásuk a társulás számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért teljes felelősséggel tartoznak, és az általános jogelveknek megfelelően, teljes körűen jótállni kötelesek.

 

Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el.

 

Ezen megállapodás elfogadása és aláírása a Társulás tagjai részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is. A társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítéséért, a támogatást folyósító szervezetek felé vagyonarányosan felelősséggel tartoznak.

 

Társulás tagjai a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projekt végrehajtásához.

 

A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok szolgáltatására. E körben a Társulás tagjai nem hivatkozhatnak településük érdekeire, mint „üzleti titokra”.

 

A Társulás tagjai, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek kezelni.

 

A Társulás tagjai vállalják, hogy az alábbi feladatok előkészítésében, illetve a szükséges döntések meghozatalában a Társulással és a projekt megvalósítását munkafeladatként végző Gomba Község Polgármesteri Hivatalával együttműködnek.

 

 

VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER

 

Társulás tagjai jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak meg:

 

Szervezeti rendszer:

1. Társulási Tanács

2. Társulási Tanács Elnöke

3. Társulási Tanács Elnökhelyettese

 

Társulás tagjai elfogadják, hogy a KEOP projekt támogatási kérelmezési eljárásában, valamint a projekt végrehajtásáért felelős szervezetként, (továbbiakban: projektgazda) a Társulás elnöke jár el.

A Projektgazda tudomásul veszi, hogy valamennyi - a pályázati projekt elnyerése, illetve megvalósítása szempontjából érdeminek minősíthető, illetve a Társulás tagjai által megjelölt - kérdésben a mindenkor hatályos közösségi és hazai jogszabályokban, a Támogatási Szerződésben és a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni és a megtett lépésekről utólag a Társulási Társulás tagjainak beszámolni köteles.

Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a Társulás tagjai számára a Támogatási Szerződéstől eltérő kötelezettségek keletkeznek, csak a Társulási Tanács előzetes egyetértésével teheti meg.

 

Társulási Tanács

 

A Ttv. 11. §-a alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A társulás tagjai egy képviselő delegálására jogosultak.

A társult önkormányzatoknak a Társulási Tanácsban 1-1 szavazata van.

A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben.

 

A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:

 

a.      a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása,

b.      a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,

c.       Társulás tagjait terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,

d.      a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe vételével,

e.       Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges,

f.        jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges,

g.      Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba,

h.      Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása,

i.        szükség esetén az érintett tárcákkal, a régió területfejlesztési tanácsával a támogatási szerződések megkötése,

j.        a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása,

k.      a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése és értékelése,

l.        a Társulás tagjai között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében,

m.    a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,

n.      a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása,

o.      a viziközművek üzemeltetésére irányuló üzemeltetési szerződés megkötése,

p.      a jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, átruházott önkormányzati feladatokkal kapcsolatos, illetve az átruházott hatáskörbe tartozó döntések meghozatala.

 

A Társulási Tanács működése:

 

A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást és a társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását.

 

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt az illetékes Pest Megyei Közigazgatási Hivatal kezdeményezi.

 

A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában a Tanács tagjának indítványtételi joga van.

 

A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal korábban. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is lehetséges, de csak a Társulás tagjai megfelelő értesítése mellett.

 

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint kétharmada -azaz 2 tag- jelen van.

 

Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni.

 

A Társulás Tagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat a polgármester helyettesítésére, mely meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség miatt megismételt ülésre is kiterjed.

 

A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

 

Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással döntenek.

A Tanács határozatait minősített többséggel hozza.

A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek évente egyszer írásban tájékoztatni az önkormányzataikat.

 

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat.

 

A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettese írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az elnök megküldi a társulás székhelye szerinti Pest Megyei Közigazgatási Hivatalnak, ha az a jogszabályok szerint kötelező.

 

A Társulási Tanács elnöke

 

A Társulási Tanács Elnökét és elnökhelyettesét az alakuló ülésen, egyhangú szavazással választja meg határozott időre.

 

Az elnök, az elnök-helyettes megbízatása önkormányzati tisztségük betöltéséig áll fenn.

A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében

a.      képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,

b.      intézkedik a Társulás kincstárnál vezetett nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt, az alapító okirat módosítását követő 15 napon belül,

c.       összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,

d.      gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről,

e.       a Társulás mérlegét Társulás tagjai számára hozzáférhetővé teszi, a tagönkormányzatok részére megküldi,

f.       évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, és azt a tagönkormányzatok részére megküldi

g.      ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előírt,

h.      a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a Társulás tagjai nevében aláírja,

i.        bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Társulás tagjai, illetve képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely érdekeltet,

j.        képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KSz és a Közbeszerzések Tanácsa felé. Aláírja a KEOP projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő szerződéseket.

 

Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához – a közbeszerzési szabályok betartása mellett – jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő munkaszervezet igénybevételére a Társulás költségén.

 

A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.

 

Az elnöki megbízatás megszűnik:

-          önkormányzati tisztségének megszűnésével,

-          a Társulási Tanács által történő visszahívással,

-          lemondással,

-          elhalálozással.

 

Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az elnökhelyettesi megbízatás nem szűnik meg.

 

A Társulás elnökhelyettesének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

 

A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti a IX. fejezetben foglaltak szerint.

 

IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

 

A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti jogkörrel felruházva – a VIII.1.3. pontban foglaltak szerint – az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az elnökhelyettes jogosult.

A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá.

Az eredeti iratról, okiratról készült másolatok hitelesítése oly módon történik, hogy minden példány jegyzése az elnök által történik.

 

X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE

 

A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni.

 

A polgármester vagy – felkérésre – az általa kijelölt személy évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.

 

XI. TAGSÁGI JOGVISZONY

 

Társulás tagjai ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.

 

A szerződés felmondása

 

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a Társulás tagjai a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi felügyeletet ellátó szervvel és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.

 

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő három évig, és amennyiben a KEOP projekt beruházási szakasza jelen szerződés aláírását követő három éven belül megkezdődik, a beruházási szakasz lezárásáig a társulási jogviszonyt nem mondják fel.

Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül nem kezdődik meg, úgy a Társulás tagjai a három éves határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.

 

A Ttv. 4. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival közölni. Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat.

 

A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges.

Társulás tagjai a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy év közbeni felmondási jogukkal csak kivételesen, tényleges és alapos indok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenőrzést ellátó szervvel és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek. A felmondást elhatározó döntés meghozatalára, és a Társulás tagjaival való közlésére a fenti szabályok az irányadók.

 

Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes összege a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog.

 

Felmondó tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett költséget nem követelheti vissza a Társulástól.

 

A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget Társulás tagjai szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra vonatkoztatják.

 

Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is.

 

A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni.. A KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás kötelező feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás kivált tagját - a Társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.

 

Tagi kizárás

 

Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a teljesítésre.

Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a Társulás Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból.

Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása.

 

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.

 

Tagfelvétel

 

Társulás tagjai a társulásba további tagot nem vesznek fel.

 

 

XII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

 

A jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, a társulásra átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökre terjed ki.

 

Jelen megállapodás a minden Tag által történő aláírásának napján, ha ez nem egy időben történik, a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba.

 

A Társulás megszűnik, a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint.

 

A Társulás megszűnése esetén Gomba Község Önkormányzata és általa a Társulási Tanács pontos elszámolási kötelezettséggel tartozik.

 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek.

 

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait lakosságszám arányában illeti meg.

 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a Társulás tagjai a lakosságszám arányában tartoznak felelősséggel.

 

 

XIII. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

 

Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés céljául szolgáló beruházás előnyeiről.

 

Társulás tagjai a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése).

 

 

 

 

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Társulás tagjai kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KEOP projekthez igényelhető támogatás csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak, hogy az V. fejezetben részletezett beruházási munkálatok a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig még nem kezdődtek meg.

Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása esetén 60 napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket.

Társulás tagjai rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – része teljes hatályban fennmarad.

A Társulás tagjai vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a Pest Megyei Bíróság döntésének vetik alá magukat.

Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., a Ttv., az Áht., a Számv. tv., a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) -  és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Jelen társulási megállapodás négy (4) darab, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült, amelyet a társult önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek és jegyzők elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg, cégszerűen, jóváhagyólag írnak alá.

 

Kelt: 2010. év december hó 23. napján

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata képviseletében:

2010. december 23-án

 

 

 

___________________________________                                                                                

            Lehota Vilmos polgármester                                     Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

Bénye Község Önkormányzata képviseletében:

2010. december 23-án

 

 

 

____________________________________    _____________________________________

            Racskó Károly polgármester                                     Mack Sándor körjegyző