Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     246/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Polgárőr Egyesület támogatási szerződésének módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a Gombai Polgárőr Egyesület részére – a 88/2012. (IV. 12.) sz. határozatban meghatározott 400.000 Ft. felhalmozási célú támogatáson túl – további 500.000,- Ft. felhalmozási célú támogatást nyújt gépjármű vásárlására.

2.      A képviselő-testület a felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadást kiemelt kiadási előirányzaton az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

3.      A Képviselő-testület az 1. pontban adott hozzájárulása alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést a Gombai Polgárőr Egyesülettel az önkormányzat nevében és képviseletében aláírja

4.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Gombai Polgárőr Egyesület elnökét tájékoztassa.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        2012. november 30. 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző