Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     247/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 271/2 hrsz-ú ingatlan 2/4 tulajdoni hányada, valamint a 272/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.    A Képviselő-testület a 271/2 hrsz-ú - összességében 370 m2 területű - ingatlan 2/4 tulajdoni hányadának  eladási árát 370.000,- Ft-ban határozza meg.

2.    A Képviselő-testület a 272/1 hrsz-ú, 168 m2 területű ingatlan eladási árát 336.000,- Ft-ban határozza meg.

2.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Trepka Zoltánnéval az adásvételi szerződéseket az 1./ és 2./ pontokban meghatározott eladási áron az önkormányzat képviseletében eljárva aláírja.

 

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző