Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 22-én megtartott rendkívüli ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

247/2010. /XII.22./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Ivóvízminőség-javítása” című KEOP - 1.3.0 kódszámú kiírás alapján elkészült pályázat forrásbiztosítására hozott döntéseket és az alábbi határozatot hozta.

 

  1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ivóvízminőség-javítása” című KEOP - 1.3.0 kódszámú kiírás alapján benyújtott pályázat I. fordulójához meghatározott 2.400.000,- Ft-ból a Gomba Község Önkormányzata által biztosítandó 70,97 %-nak megfelelő 1.703.280,- Ft összegű saját forrást EU Önerő Alapra történő pályázat benyújtásával és saját költségvetési forrás igénybevételével biztosítja.

  2. A Képviselő-testület a Gomba településre jutó - határozat 1. pontjában rögzített - 1.703.280,- Ft saját forrásból - a 60 %-nak megfelelő - 1.021.968,- Ft-ot EU Önerő Alapra  történő pályázat benyújtásával, míg a fennmaradó - 40 %-nak megfelelő - 681.312,- Ft-ot saját költségvetési forrásból biztosítja.

  3. A Képviselő-testület az EU Önerő Alapra történő pályázat sikertelensége esetén a pályázati forrásból tervezett önerő összegét is biztosítja saját költségvetése terhére.

 

 

Határidő:             azonnali és értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző