Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     247/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pénzügyi szakértői tevékenység valamint a könyvvizsgálat ellátására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés, a féléves beszámoló, háromnegyedéves tájékoztató, valamint a 2014. évi koncepció előkészítésének pénzügyi szakértői tevékenységére vonatkozó megbízási szerződést a „dr Schmidt Géza” Pénzügyi, Gazdasági, Tanácsadó Szolgáltató Bt-vel az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva aláírja.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámoló jelentésének könyvvizsgálatára, valamint szakértői véleményezésére vonatkozó megbízási szerződést a FRAUDITOR Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Oktató Kft-vel, valamint a „dr Schmidt Géza” Pénzügyi, Gazdasági, Tanácsadó Szolgáltató Bt-vel az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva aláírja

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        2012. december 15. 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző