Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

247/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a HAJT-A Csapat egyesületi tagságból adódó rendkívüli tagdíj befizetési kötelezettségre vonatkozó tájékoztatást és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HAJT-A Csapat egyesületi tagságból adódó rendkívüli tagdíj befizetésre vonatkozó döntést a rendelkezésére álló információk alapján nem tud hozni.

2.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a HAJT-A Csapat elnökségét, hogy nyújtson tájékoztatást a rendkívüli tagdíj befizetési javaslat előzményeiről, a kimutatott hiány okairól, a hiány keletkezéséért felelős személyekről, és a tényállás alapján megtett intézkedésekről.

3.      A Képviselő-testület a 2. pontban kért információk birtokában a rendkívüli tagdíj befizetésre vonatkozó javaslatot ismételten napirendre tűzi.

4.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a HAJT-A Csapat Egyesületet tájékoztassa, és a 2. pontban meghatározott információkat a döntést követően haladéktalanul kérje meg.

 

Határidő: értelemszerűen.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző