Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     248/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi közfoglalkoztatási tervre vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület 2010. évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja.

2.        Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott terv a Magyar Államkincstár, valamint az Állami Foglalkoztatási Szerv részére történő megküldése iránt intézkedjen.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző