Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     248/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a testvér települési kapcsolat felvételére vonatkozó kezdeményezésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1./      A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy Gomba Község testvér települési kapcsolatot létesítsen az alábbi településekkel:

          a) Gomba (Hubice), Szlovákia

          b) Kärsämäki, Finnország

2./      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testvér települési kapcsolat előkészítése érdekében az 1./ pontban megnevezett települések önkormányzatait keresse meg.

 

Határidő:        2013. március 31. 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző