Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     249/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 200 millió forintos hitelszerződéssel egyidőben történő jelzálogjog szerződés aláírásához szükséges értékbecslés elkészítésére irányuló megbízási szerződés jóváhagyására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 200 millió forintos hitelszerződés aláírása érdekében szükséges értékbecsléseket Csizmadi György  EUFIM ingatlanértékelővel a határozat 1. sz. melléklete szerinti megbízási szerződést az önkormányzat nevében és képviseletében aláríja.

2.      A Képviselő-testület az értékbecslés megbízási díjának fedezetét a 2010. évi költségvetésében eredeti előirányzatként biztosítja.

 

Határidő: 2009. december 31. és értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző