Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. november 06-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

249/2014. (XI. 06.) képviselő-testületi határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Cucina Italiana Kft képviselője által bérleti díj csökkentése iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.   A Képviselő-testület a Cucina Italiana Kft. képviselője, Teleki György által benyújtott kérelmet nem támogatja.

 

2.   A Képviselő-testület nem zárkózik el a határozott időre kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosításától egy előzetes tárgyaláson rögzítettek szerint.

 

3.   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a gazdasági társaság képviselőjét tájékoztassa.

 

 

Határidő: 2014. november 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester