Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 26-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     24/2009. /II.26./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete a kiküldött meghívótól eltérően az ülés napirendjeinek sorrendjét megváltoztatva

-       elsőként a Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót,

-       másodikként a      Gombai Polgárőrség működéséről szóló tájékoztatót,

-       harmadikként a Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentést a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről,

-       negyedikként a Gomba Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési előirányzatainak módosítására és az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 01.) számú rendelet módosítására vonatkozó javaslatot tárgyalja,

-       majd a további tárgyalás során az ötödik napirendi ponttól visszatér a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjéhez.

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző