Vissza

 

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 4-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  

     24/2010. /II.4./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármesteri illetményre és költségátalányra vonatkozó javaslatot és  az alábbi határozatot hozta:

 

1.  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tasi Péter alpolgármester havi tiszteletdíját a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény  (Pttv.) 4. § (1)-(4). bekezdésében foglaltak figyelembevételével 2010. január 1-ei hatállyal 102.000.- Ft-ban állapítja meg.

 

2.  A képviselő-testület - figyelembe véve az alpolgármester költségátalányról történő lemondását tartalmazó nyilatkozatát - az alpolgármester részére költségátalányt nem határoz meg.  

 

3.  A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az 1./ pontban megállapított tiszteletdíj számfejtése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:        2010. február 10. és folyamatos

Felelős:           Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző