Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

24/2012. /I. 19./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pátria Takarékszövetkezettel hatályos keretbiztosítéki jelzálogszerződés módosítására vonatkozó  javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy megkereséssel forduljon a Pátria Takarékszövetkezethez a 2010. február 5-én megkötött keretbiztosítéki jelzálogszerződés módosítása érdekében.

2.        A Képviselő-testület a 2011. december 12-én elkészült rendezvényház piaci forgalmi értékbecslésére, illetve a 719/1 hrsz-ra tekintettel nyilvántartott fedezeti érték növekedésére tekintettel javasolja kivonni a keretbiztosítéki jelzálogszerződés hatálya alól a 490/1, az 538/1 és a 780 hrsz-ú ingatlanokat.  

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző