Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

24/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda közalkalmazottainak cafetéria juttatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         A képviselő-testület a határozat melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyja „A Gólyafészek Óvodával közalkalmazotti jogviszonyban állók cafeteria szabályzata”-t.

2.         A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő:        azonnali

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző