Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 24/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Református Egyházközség 2014. évi fejlesztési-, felújítási tervét és az alábbi határozatot hozta:

 

1)   A Képviselő-testület a Gombai Református Egyházközség, mint fenntartó részére nyújtott 2014. évi felhalmozási célú támogatások elszámolását, valamint a 2015. évi fejlesztési tervét elfogadta.

2)   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Gombai Református Egyházközséget tájékoztassa.

 

Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző