Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     250/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 200 millió forintos hitelszerződéssel egyidőben történő jelzálogjog szerződés aláírásához kapcsolódó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 200 millió forint kölcsön és járulékai biztosítására a/z/

a)      7 hrsz-ú, Élelmezési konyha,

b)      8/4 hrsz-ú, Egészségház ,

c)      20 hrsz-ú, Faluház,

d)     720/1 hrsz-ú Általános Iskola,

e)      727 hrsz-ú, Gyógyszertár,

f)       538/1 hrsz-ú, Lakóház és udvar,

g)      962/3 hrsz-ú, Lakóház és udvar,

h)      1223/1 hrsz-ú, Közösségi épület

elnevezésű ingatlanokra jelzálogjogot enged a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet javára.

 

2.       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 200 millió forint kölcsön és járulékai biztosítására vonatkozó jelzálogjog szerződést a határozat 1./ pontjában meghatározott ingatlanokra az önkormányzat nevében és képviseletében aláírja.

 

 

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző