Vissza

 

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     250/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Papárkában található ingatlanok megvásárlására, illetve a szükséges közigazgatási eljárások megindítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gombai 105, 110/1 és 124/1 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása tárgyában egyeztetést kezdeményezzen a tulajdonosokkal.

 

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy gombai 87, 93, 99, 102, 103, 121, 124/2, 125, hrsz-ú ingatlanok megszerzése érdekében az elhunyt személy örökösei részére történő ügygondnok kirendelésére vonatkozó eljárást megindítsa.

 

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanszerzésekre vonatkozóan lefolytatott tárgyalásokról haladéktalanul nyújtson tájékoztatást.

 

 

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző