Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     251/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Vincze Sándor és társai 0270/7 hrsz-ú ingatlan tulajdonukat képező hányadának önkormányzat által történő megvásárlására irányuló beadványát és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A gombai 0270/7 hrsz-ú ingatlanban 3927/97495 tulajdoni hányaddal rendelkező Gomba Község Önkormányzata megvásárolja

-       Vincze Sándortól a 0270/7 hrsz-ú ingatlan 273/97495 tulajdoni arányú, 2,73 aranykorona értékű ingatlanrészét 32.760.- forintos vételáron,

-       Hegyvári Jánosnétól  a 0270/7 hrsz-ú ingatlan 402/97495 tulajdoni arányú, 4,02 aranykorona értékű ingatlanrészét 48.240.- forintos vételáron,

-       Haraszti Andrásnétól  a 0270/7 hrsz-ú ingatlan 108/97495 tulajdoni arányú, 1,08 aranykorona értékű ingatlanrészét 12.960.- forintos vételáron,

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére azzal, hogy a vételár kiegyenlítésére fedezetet 2010. január 1-ét követően biztosít.

3.      A Képviselő-testület a vételár fedezetét a 2010. évi költségvetésében eredeti előirányzatként biztosítja.

4.      A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonos-változásához kapcsolódó költségeket vállalja, annak fedezetét szintén eredeti előirányzatként a 2010. évi költségvetésében biztosítja.

 

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző