Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     251/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a 2012. évi költségvetésben kiemelt előirányzatként szereplő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok kötelezettséggel nem terhelt kiadási előirányzatainak (továbbiakban: bérmaradványnak) a felhasználására, valamint az előirányzat átcsoportosításra vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

1.      A Képviselő-testület hozzájárul a 3.505 eFt összegű bérmaradványnak – az önkormányzat dolgozói részére - jutalom jogcímen történő kifizetéséthez.

2.      A Képviselő-testület egyetért a jutalmazásra fordítható személyi juttatás előirányzat összegének 971 eFt-tal történő növelésével. A pótelőirányzat forrásaként 640 eFt erejéig a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzat számítható maradványát, 331 eFt erejéig az egyéb sajátos működési bevételek között szereplő közigazgatási bírság I-III. negyedéves tájékoztatóban megjelenő teljesítési adatát jelöli meg.

3.      A Képviselő-testület munkáltatói jogkörében eljárva Lehota Vilmos polgármestert a 2012. évben végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként egy havi bruttó illetménye 130 %-ának megfelelő összegű jutalomban részesíti.

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a polgármesteri jutalom tekintetében a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a jutalmazás érdekében szükséges intézkedéseket tegyék meg.

 

Határidő: 2012. december 21.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester,

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző