Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 251/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat és költségvetési szerveivel jogviszonyban álló közalkalmazottak és köztisztviselők részére év végi jutalomkeret meghatározására vonatkozó pénzügyi bizottsági felvetést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szerveivel jogviszonyban álló közalkalmazottak és köztisztviselők részére év végi jutalomkeret fedezeteként a céltartalék terhére 2.750 eFt-ot biztosít, mely keretnek fedezetet kell nyújtani a munkáltató által fizetendő munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra.

 

2.)    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző