Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     252/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polisz Költségvetési Gazdálkodási Alapcsomag bevezetésére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület egyetért az önkormányzat gazdálkodási feladatellátását támogató Polisz Költségvetési Gazdálkodási Alapcsomag bevezetésével.

2.      A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésében az alkalmazás szolgáltatás havi bérleti díja alapján két felhasználó figyelembe vételével a költségvetési fedezetet eredeti előirányzatként biztosítja.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva a bevezetés érdekében szükségessé váló szerződést aláírja.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző