Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-én megtartott ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     253/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjának I. ütemére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjának I. ütemére tett 1. számú melléklet szerinti javaslatot elfogadta.

2.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. számú melléklet szerinti műszaki tartalommal a közbeszerzési eljárás első konzultációs szakaszát kezdeményezze.

 

Határidő:             folyamatos

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző