Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     253/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az út- és csapadékvíz elvezetési tervek készítésére vonatkozó árajánlatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Petőfi utca áttervezésének tanulmánytervét a benyújtott árajánlat alapján a Molnári és Társa Mérnöki Iroda Bt-től. a 165.000,- Ft + ÁFA ajánlati áron megrendeli.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tanulmányterv elkészíttetésére vonatkozó tervezési szerződés aláírására.

3.      A Képviselő-testület a tervezési díj 165.000,- Ft + ÁFA dologi kiadási előirányzatát az általános tartalék terhére biztosítja, és felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosításáról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

 

 

Határidő:    értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző