Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. november 06-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

253/2014. (XI. 06.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a zöldhulladék szállítási lakossági igényről szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

 

1.    A Képviselő-testület a település területén ősz végén keletkező kerti növényi maradványoknak a Magfalváért Egyesület részére történő átadását támogatja, a lakosság tájékoztatására felhatalmazza a polgármestert.

 

2.    A Képviselő-testület az 1. pontban rögzített célok megvalósítása érdekében bruttó 150 eFt-os keretet biztosít az általános tartalék terhére, és felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítása érdekében szükséges intézkedést tegye meg.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester