Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     254/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tervezett mélyépítési beruházások megvalósítása során a műszaki tartalmú építési munkák útügyi műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    Gomba Község Önkormányzata megbízza az A+G Kft. Mérnöki Irodát a tervezett mélyépítési beruházások megvalósítására vonatkozó, keretmegállapodás mellékletében foglaltaknak megfelelő műszaki tartalmú építési munkák – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 16. §-a szerinti – útügyi műszaki ellenőri feladatainak ellátásával a határozat 1. sz. mellékletének megfelelően elfogadott szerződéstervezetben foglaltak szerint. .

2.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. számú melléklet szerinti keretmegállapodást (megbízási szerződést) az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva aláírja.

3.    A Képviselő-testület a megbízási díj összegének fedezetét a 2010. évi költségvetésében biztosítja.

 

Határidő:             folyamatos

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző