Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     254/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 22-ei zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.)     Javaslat a Gomba Községért Közalapítvány vezető testületeibe történő tag jelölésre és választásra

Előterjesztő:           Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:             dr. Veres Ildikó aljegyző

Véleményező:        Valamennyi bizottság

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző