Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 254/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a Pénzügyi Bizottságnak a polgármester jutalmazására vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lehota Vilmos polgármester részére 2015. évi munkájának elismeréseként – különös tekintettel az ivóvíz-minőség javítási projekt lebonyolítására - az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdésével biztosított hatáskörében eljárva bruttó 448.700,- Ft jutalmat állapít meg.

 

2.)    A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről legkésőbb 2015. november 30. napjáig, a fizetési számlára történő átutalásáról legkésőbb 2015. december 18. napjáig, a szükséges előirányzat módosításról a céltartalék terhére a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

  

Határidő: értelemszerűen

Felelős:     Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

                         Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző