Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     255/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 22-i zárt ülésén a Gomba Községért Közalapítvány vezető testületeibe történő tag választás során titkos szavazást tart, a szavazás lebonyolításában az Ügyrendi Bizottság működik közre.

 

Határidő: azonnali

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester,

              Tóth József az Ügyrendi Bizottság elnöke

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző