Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. november 06-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

255/2014. (XI. 06.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Iskola utcai lakos vízelvezetéssel kapcsolatosan benyújtott petíciójáról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

 

 

1.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az útfelújítás során közreműködő tervezővel és kivitelezővel folytasson konzultációt, és az Iskola utcai beadvány a konzultáció eredményétől függően kerüljön megválaszolásra.

 

2.    A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy kötelezze Oravecz Attilát és feleségét, hogy a tulajdonukban lévő ingatlan előtti járdaszakasz helyreállításáról gondoskodjanak.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester