Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 21-én megtartott ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

  

     256/2009. /XII.21./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati vagyontárgyak besorolásának módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.  A Képviselő-testület a 200 millió forint kölcsön és járulékai biztosítására - a 250/2009. /XII.10./ sz. határozatban foglaltakon túl - az alábbi ingatlanokra is jelzálogjogot enged a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet javára:

a)      19 hrsz-ú, beépítetlen terület

b)      490/1 hrsz-ú, beépítetlen terület

c)      780 hrsz-ú, beépítetlen terület

d)      3651/13 hrsz-ú beépítetlen terület

e)      3651/14 hrsz-ú, beépítetlen terület

 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 200 millió forint kölcsön és járulékai biztosítására vonatkozó jelzálogjog szerződést e határozat 3./ pontjában meghatározott ingatlanokra is aláírja az önkormányzat nevében és képviseletében.

3.  A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól  szóló 27/2008. (X.31.) sz. rendelete (továbbiakban: vagyonrendelet) 17 § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

a)      a 3651/13 és a 3651/14 helyrajzi számú ingatlanokat a törzsvagyon forgalomképtelen vagyon részéből a törzsvagyon körébe nem tartozó egyéb vagyon kategóriájába sorolja.

b)      a 7, 8/4, 20, 720/1, 727 helyrajzi számú ingatlanokat a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyon részéből a törzsvagyon körébe nem tartozó egyéb vagyon kategóriájába sorolja.

4.  A Képviselő-testület a vagyonrendelet 19. § (3) bekezdésének megfelelően felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a vagyonrendelet függelékeinek e határozatban foglaltak szerinti aktualizálásáról.

 

Határidő:  azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

                a 4. pont tekintetében Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

                                  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző