Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. november 06-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

256/2014. (XI. 06.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulattól a feladatkörükben végzett tevékenységről szóló tájékoztató megkérésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.    A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 2014. december havi ülésre a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulattól kérjen tájékoztatást az általuk kötelezően ellátandó feladatokra vonatkozóan, továbbá arról, hogy ezen feladatok közül mit és hogyan sikerült megvalósítaniuk.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester