Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 257/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által megállapított bérleti díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.             A képviselő-testület a tulajdonában lévő ingatlanok hatályos bérleti díját 2016. január 1. napjától nem módosítja.

2.             A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérlőket tájékoztassa arról, hogy 2016. január 1. napjától a bérleti díjfizetési kötelezettségük a 2015. évi összeggel megegyező mértékben áll fenn.

 

Határidő:           2015. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző