Vissza           

 A határozatot a Képviselő-testület a 296/2012. (XII. 17.) képviselő-testületi határozattal visszavonta!

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 6-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     258/2012. (XII. 6.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati konszolidációban történő részvételre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.

2.    A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll.

3.    A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/ kölcsönnyújtóknak.

4.    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:

a.)   a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja

b.)   a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,

c.)   a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.

6.   A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.

Határidő: 2012. december 17.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző