Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 258/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba Község Önkormányzatának Támogatási Politikájának elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.             A Képviselő-testület a Támogatási Politikát az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

2.              A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Támogatási Politika következetes alkalmazásáról gondoskodjon.

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

  Melléklet

                         Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző