Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 26-án megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     25/2009. /II.26./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba Község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A  Képviselő-testület a Monori Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Őr- és Járőrszolgálati Alosztály által készített beszámoló jelentést elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Monori Rendőrkapitányságot értesítse.

 

Határidő: 2009. március 6.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző