Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 260/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi rendezvénytervére vonatkozó tájékoztatót és képviselői indítvány alapján az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület kezdeményezi a Gombai Római Katolikus Egyházközségnél, hogy a 2016. augusztus 20-án tartandó állami ünnep helyszíne a Római Katolikus Templom legyen.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak alapján egyeztetést kezdeményezzen a Gombai Római Katolikus Egyházközséggel.

 

                   Határidő: 2016. június 30.

                   Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző